O stowarzyszeniu

Celem Stowarzyszenia “RYTM NATURY” jest:

  • Podtrzymywanie więzi między pokoleniami oraz kultywowanie tradycji ludowych,dawnych obrzędów religijnych i świeckich;
  • Wspieranie twórczości ludowej: tradycyjnego rzemiosła, tradycji kulinarnych, sztuk plastycznych i plastyki obrzędowej, muzyki, teatru amatorskiego, tańca i śpiewu;
  • Działanie na rzecz rozwoju artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz działanie terapeutyczne poprzez sztukę;
  • Działanie propagujące świadomość godnego traktowania zwierząt hodowlanych, gospodarskich i domowych.
  • Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych;
  • Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego;
  • Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • Działania wspierające rozwój turystyki wiejskiej i upowszechnianie wiedzy o regionie;
  • Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych;
  • Podejmowanie działań innowacyjnych pomocnych w osiąganiu celów statutowych.

Siedziba stowarzyszenia

Zagrodowa Osada
24-120 Kazimierz Dolny
Uściąż 114 B
e-mail: rytmnatury@wp.pl
konto: Bank BGŻ

44 2030 0045 1110 0000 0310 5350


Rezerwacja